qrls.net
当前位置:首页 >> 高二英语周报,七选五 >>

高二英语周报,七选五

本文是说明文。文章主要介绍了生活在美国加利福尼亚州东南部的死亡谷的生物。 36.C。由该空后的The highest temperature ... in July可知,死亡谷也是世界上最热的地方之一。 37.F。由该空后的This extremely low rainfall可知,划线处指“死亡谷...

1.靠the做题。 2.靠代词做题。 3.靠空前,空后的关系做题。 4.靠本段主题做题。 5.靠上下文承接做题。 6.相似元素最多,相关性最强。 关键还是要读懂文章,读懂选项,这是使用任何策略的前提。 有困难可以找雨打萍的博客帮你。联系方式在雨打萍...

36 B 37 G 38 D 39 E 40 A

对不起答案我没有,我想作业上的题对你来说是很简单的,你只是不想做而已,自己要多总结多思考,这样作业对你才能起到提高的作用,作业是对你学过的知识的巩固和加深了解,请你千万不要把它当成负担。

七选五专练(二) 参考答案 A 1-5 DCGFE B 1-5 FBAEG C 1-5 CAFGD D 1-5 DGEAC 解析 A篇(语言学习) 本文是说明文。在英语国家旅行时,怎样做才能在语言和文化方面收获良多? 1. D。根据本空后的Don'ts及随后的内容可知,下文首先谈论的是要避...

Book 1 Modules 3-4 参考答案及部分解析 参考答案 1-5 CBACC 6-10CCACA 11-15 CCABA 16-20 BCCBA 21-25 DDABB 26-30ABCAC 31-35 DBACB 36-40DCGAF 41-45 ACBBA 46-50CBDBA 51-55 BCDAD 56-60DBCCA 61. studying 62.What 63. and 64.that / which...

2016-2017高三英语周报外研版12期答案 Book 4 Modules 5-6 参考答案及部分解析 参考答案 1-5 CAABB 6-10ABACA 11-15 BCBBC 16-20ACACA 21-25 CCDCA 26-30CBACB 31-35 ACBAD 36-40EGFAC 41-45 ADDAC 46-50BDBAB 51-55 CDCAA 56-60CBBAC 61. the 6...

2015-2016学年上学期高三课标第10期参考答案及解析 Book 4 Units 2-3 参考答案及部分解析 参考答案 1-5 CBABB 6-10CBACB 11-15 BBCBA 16-20BBAAC 21-25 BDBDC 26-30BCADD 31-35 AADCD 36-40AEDCF 41-45 CAABD 46-50BDCBA 51-55 ADBCA 56-60DDCBB...

高一英语上学期期中综合能力评估试题参考答案及部分解析(外研版) 参考答案 1-5 CABCB 6-10ABCAC 11-15 ABCAC 16-20ABCAA 21-25 ACBDC 26-30DAABA 31-35 ACBCA 36-40GFDEC 41-45 BACAD 46-50CADBB 51-55 DACCB 56-60 BADCA 61. with 62. differen...

英语周报2016-2017高三课标第六期答案 Book 1 & Book 2综合检测试题 参考答案及部分解析 参考答案 1-5 ACBBA 6-10ACBCB 11-15 BAABC 16-20ACBAC 21-25 CDCAC 26-30CDBBA 31-35 CCBAD 36-40FGAEC 41-45 BADDC 46-50ABCCB 51-55 ABCDA 56-60DCBAD ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qrls.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com